กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Division
of Technology Transfer
            & Intellectual Property Management

พร้อม ที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อสังคมของผู้ประกอบการ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร”

Division of Technology Transfer & Intellectual Property Management

image

สมรรถนะหลัก

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังนี้
1. ด้านการผลักดันการนำองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยนเรศวรไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
2. ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ในการให้คำปรึกษา ยื่นคำขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ดูทั้งหมด


สารสนเทศ


Contact

  • กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  • ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

  • 055-968727
  • dtt@nu.ac.th
  • Division of Technology Transfer & Intellectual Property Management