964359925.42
Research Expenditures
0.00
Invention Disclosures
2.00
New Products Created
1.00
Startups Formed
4.00
Startups still oprational as of FY2022

ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ดูทั้งหมด>>

กล่องชุดระบบสุญญากาศที่มีปุ่มปรับความเร็วปั๊มสุญญากาศ สำหรับกรองสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจิรา ดีแจ้ง


อุปกรณ์สำรวจสภาพน้ำอัตโนมัติด้วยระบบรับรู้ระยะไกลบนการควบคุมของอาดุยโน่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม และ นายกฤษณะ ขุมเพ็ชร


วัสดุปลูกส่งเสริมการเจริญเติบโตที่มีเชื้อไรโซแบคทีเรียและกรรมวิธีการผลิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล, รองศาสตราจารย์ ดร.กัญชลี เจติยานนท์,
รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญญุภา เปลี่ยนนางช้าง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์


กระบวนการดัดแปรสมบัติของแป้งมันสำปะหลังโดยการใช้เทคนิคฟอสโฟรีเรชั่นร่วมกับกระบวนการรีแอคทีฟเอ็กซ์ทรูชั่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล จิตรากร


ภาพนิ่งอินโฟกราฟิก เรื่อง สีที่ใช้บ่อยในทางอาหาร ยาและเครื่องสำอาง (Infographics of Dyes frequently used in food , drug and cosmetic)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อโณทัย ตั้งสำราญจิต, รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรสร สารพันโชติวิทยา,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุภาวดี พาหิระ, รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศรีพลากิจ, นางสาวพุธิตา วงนะที
และ นางสาวอรวรรณ ศรีสุวรรณ


การดัดแปลงระบบท่อน้ำร้อนของเครื่องวัดการแตกกระจายตัวของเม็ดยา (Modification of hot water pipe of disintegration tester)

นายกิตติ ปานมณี และ นายสมเกียรติ ใจพันธุ์


สื่อดิจิทัลเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อสำหรับผู้ใช้งานแท็บเล็ตตามหลักการยศาสตร์

ดร.สุวลี นามวงษา


การสืบหาความจริงคดีการฆาตกรรมของพ่อแม่มีอา (Who is the killer)

รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ


การเดินทางของกีวี่และเลม่อน (ระบบทางเดินอาหาร)

รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ


The Little Witch and The Alumbus forest

รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ


คดีฆาตกรรมสาวกุหลาบสีขาวของเลือด

รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ


รู้หน้าไม่รู้ใจ (Equal of Blind)

รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ


เรื่องเล่าของผี

รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ


พิมพลอย

รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ


เล่นกับผี

รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ


เล่า

รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ


วิธีการถ่ายเสียงโน้ต (transcription) เดี่ยวซออู้ เพลงทยอยเดี่ยวทางครูหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่มดุริยะชีวิน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา ศรีคงเมือง


เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ เพลงสุรินทราหู สามชั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา ศรีคงเมือง


กะหรัดรายา เถา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา ศรีคงเมือง


โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ WaRin

นางสาวภัทรดา มนตรี, นางสาวพัสวีเลิศ เปลี่ยนเฉย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.อิศราวรรณ ศกุนรักษ์


เซลล์เชื้อเพลงจุลินทรีย์ในระบบรากหญ้าแฝก ผสมถ่านชีวภาพผลิตกระแสไฟฟ้าบำบัดน้ำเสียครัวเรือน และดักจับคาร์บอนไดออกไซต์ในคราวเดียวกัน

เรืออากาศเอกเจษฎา ลาวัลย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์


ผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบสัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.นันทกา โกรานา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย สุพรม และ นางสาวณัฐวดี ติ๊บกาวิน


อุปกรณ์แจ้งเตือนการเว้นระยะห่าง

นางสาวชินานันท์ ณัฐเศรษฐชูสกุล, นายสุรเชษฐ์ ทองประเสริฐ, ด.ญ.กวินธร กิจธีระวุฒิวงษ์,
ด.ช.สิทธิรัตน์ ฉันทะรัตน์ และ ด.ญ.พิชชานันท์ พันธุ์พฤกษ์


กรรมวิธีการผลิตกระดาษจากเส้นใยธรรมชาติลามิเนตด้วยฟิล์มพอลิเมอร์ชีวภาพผสมน้ำมันจากพืชสมุนไพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รอส


เครื่องผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชนโดยใช้ความร้อนจากเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช จินดารักษ์, นางสาวพรนภา เพ็ชรอำไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑูร เวียงมูล และ ดร.ชนากานต์ เพิ่มฉลาด


การสร้างสรรค์สำนวนทำนองเพลงปี่มังคละชุด "มังคละเภรี สายนทีวิถีลีลา"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เชิดชู


สุวรรณวดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เชิดชู


เดี่ยวซออู้ เพลงสามเส้า สองชั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เชิดชู


เดี่ยวซออู้ เพลงนาคบริพัตร สองชั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เชิดชู


เพลงหวนคนึง สามชั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เชิดชู


ระบบตรวจจับการลุกขึ้นยืนโดยใช้กล้องไคเนค

รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล


เครื่องบอกเฟสการกระจัด ความเร็ว และความเร่งของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

นายสุรเชษฐ์ ทองประเสริฐ และ นางสาวชินานันท์ ณัฐเศรษฐชูสกุล


สเปกโทรมิเตอร์แบบดูด้วยตา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คเชนทร์ แดงอุดม


ความรู้เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แนวบุตร และ ดร.อุรศรี สูยะศุนานนท์


ละครวิทยุเรื่อง รักเราไม่เท่ากัน

รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ


จี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า


แบบพับกล่อง

ดร.นพวรรณ โม้ทอง และ ดร.ศลิษา วีรพันธุ์


เลเซอร์กระจายลำแสงแบบเส้น 3 เส้นอิสระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คเชนทร์ แดงอุดม และนางสาวพราวิณี บุญเรศ


กรรมวิธีผลิตอุปกรณ์ตรวจวัดฐานกระดาษสำหรับวิเคราะห์ไนเตรทในดิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ และ นางสาวธินิกานต์ ทองคำ


ละครวิทยุเรื่อง บังเอิญเจอแต่ตั้งใจรัก

รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ


"ตลาดศาลปู่ดำ" การเชื่อมต่อเชิงประวัติศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี AR

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร.อ.หญิงวชิรา พันธุ์ไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตินุช วัฒนะ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม


แพลตฟอร์มการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตร (Agricultural Technology Knowledge Transfer Platform)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา, รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพร วัฒนดำรงค์


การออกแบบและพัฒนา RT POSE สำหรับนิสิตรังสีเทคนิคเพื่อการจัดท่าผู้ป่วยในการถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาชื่น โพทัพ, นางสาวกษิรา เพ็งลำ, นายคณิติน พลาพล, นางสาวกัลยาณี แก่นสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศนัย ประพันธ์


ระบบสารสนเทศคู่มือทุนโครงการวิจัย งบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวสุชีลา พุ่มอยู่


กรรมวิธีการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากกากงาดำและงาม้อน

รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล จิตรากร


วัสดุปิดแผลไฟโบรอินที่ผสมสารสกัดจากวุ้นว่านห่างจระเข้ปราศจากเชื้อด้วยโอโซน

ศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์, รองศาสตราจารย์ ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ, นางสาวไพจิตร อินปัญญา และนางสาวธัญปวีณ์ กมลหาญ


สื่อเพลง "พาเธอกลับบ้าน"

รองศาสตราจารย์ ดร. พนิดา จงสุขสมสกุล


กระบวนการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่นแบบสกรูคู่แบบแห้ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล จิตรากร


กระบวนการคงสภาพรำข้าวโดยการให้ความร้อนด้วยระบบอินฟราเรด

รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล


เครื่องวัดค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่นแบบพกพาที่ใช้เทคนิคการปะมวลผลภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต คงรส


กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำตาลอ้อยก้อนและน้ำตาลอ้อยแบบเกล็ด

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา วีระวัฒนากร และนางสาวกัญญาพัชร มีรอด


ฟิล์มเปลี่ยนสีได้เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นหรือต่ำลงเพื่อแจ้งเตือนความร้อนบนอุปกรณ์ อิเลคโทรนิค หรือเครื่องจักร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สีพลไกร


แพลตฟอร์ม ThaiWelltopia ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ดร.เพชรศรี นนท์ศิริ, ดร.เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์, รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต, ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต


ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวินิจฉัยโรคปอด และ โควิด-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ยับสันเทียะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญรัตน์ ชูศิลป์


แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้การดำรงชีวิตของพืชด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี จิตต์อนันต์ และนางสาวณัฐวดี มีมา


แอปพลิเคชันนเพื่อการเรียนรู้ความเป็นมาของศัสตราวุธของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี จิตต์อนันต์ และนางสาวกัญญาวีร์ จิตรชนะ


ไก่ดำตุ๋นยาจีน ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล


ละครวิทยุเรื่อง "รักเล่ห์แค้น"

รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ, นาย ศักดิ์สิทธิ์ เรื่อนแก้ว, นางสาว สุจิตราภรณ์ ยาวิชัย, นางสาว สุวรรณี อุไร


ละครวิทยุเรื่อง "เพื่อนบ้านจอมฉวยโอกาส"

รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ นายกิตติพัฒน์ สุขเรือง นายคมกริช เหล่าเขตกิต และนางสาวสุพัฒตรา เหล่าหลาย


ละครวิทยุเรื่อง "เพื่อนร่วมห้องคนใหม่"

รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ นางสาวธนัชภรณ์ บุญญมัติ และนางสาวกัญญารัตน์ เมืองงาม


ละครวิทยุเรื่อง "ระยะทางพิสูจน์รัก"

รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ นางสาวธัญปวีณ์ พิระยะกรณ์เกษม นายธนโชติ ณ มะกอก และนายวงศธร ต๊ะนา


ละครวิทยุเรื่อง "คุณบอสที่รัก"

รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ นางสาวจุฑารัตน์ ยังเจริญ นางสาวบุณยานุช มูลเมือง และนางสาวพิชชา ปั้นโฉม


แอปพลิเคชันคัดกรองโรคจากการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ และ Blockchain

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง และ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์


ละครวิทยุเรื่อง "พนันเพื่อน"

รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ นายสิทธิศักดิ์ มั่นประสงค์ และนายณัฐวัฒน์ สังข์จันทร์


ละครวิทยุเรื่อง "Coffee a(e)nd Luv"

รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ นายรัชชานนท์ คงเนตร นางสาวดลจิต เกิดผล และนางสาวโยษิตา มกรเสน


ละครวิทยุเรื่อง "ทริปนี้หัวใจว้าวุ่น"

รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การนางสาวกนกพร ศุภกิจกาญจนา นางสาวณัฐภัทร บุญคง และนางสาวอินทิรา ขำพงศ์


เบาะลดการนั่งนิ่งนาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เลิศสินไทย


ละครวิทยุเรื่อง "เลือดหยดสุดท้าย"

รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ นายณัฐภูมิ นาคทรัพย์ นายธนอัฒฑ์ ประสิทธิกานนท์ และนายบุญธวัช ศรีพลอย


โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติเพื่อส่งเสริมและให้บริการเลิกบุหรี่ CHEUNJAI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.อิศราวรรณ ศกุนรักษ์


วงจรอ่านค่าความต้านทานไฟฟ้าของก๊าซเซ็นเซอร์ที่มีการปรับช่วงกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติและเพิ่มความไวในการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา โลพิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไคล วิโทตัส โลพิน


ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดเหงือกปลาหมอ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ วระนุช


ชุดไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลีบดอกกล้วยไม้ไอยเรศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธมน แสงอินทร์ และนางสาวสุดารัตน์ เกษมชลธาร


กรรมวิธีการผลิตโอลิโกแซคคาไรด์จากกากรำข้าวหอมมะลิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร คลังเพชร อุเอโนะ และนายปัณณปภณ ใจฉกรรจ์


กรรมวิธีการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากกากเมล็ดดาวอินคา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล และนางสาวศรัญญา สุวรรณอังกูร


น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบมะกรูด

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา อู่สุวรรณทิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาชื่น โพทัพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดหทัย ทองศรี


อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

ดร.ปัญญาวัณ ลำเพาพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์


แม่พิมพ์

ดร.ศลิษา วีรพันธุ์ และ ดร.นพวรรณ โม้ทอง


แม่พิมพ์

ดร.ศลิษา วีรพันธุ์ และ ดร.นพวรรณ โม้ทอง


แม่พิมพ์ชิ้นส่วนหุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จันมา รองศาสตราจารย์ ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ และนางสาวนิภัสรา บุรีเพีย


แม่พิมพ์ชิ้นส่วนหุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จันมา รองศาสตราจารย์ ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ และนางสาวนิภัสรา บุรีเพีย


กรรมวิธีการผลิตโพลิโคซานอลบริสุทธิ์ด้วยเทคนิคไดเมทิลอีเทอร์เหลวภายใต้สภาวะกึ่งวิกฤติ

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา วีระวัฒนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัฐพงศ์ บุญนวล และนางสาวดล


กรรมวิธีการสร้างขอบเขตทดสอบบนแผ่นอุปกรณ์ตรวจวัดฐานกระดาษด้วยขี้ผึ้งธรรมชาติ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ และนางสาวธินิกานต์ ทองคำ


ตุ๊กตา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จันมา และรองศาสตราจารย์ ดร.ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์