ข้อมูลภายใน

การดำเนินงาน ภารกิจต่างๆ กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา