หลักสูตร

"หลักการกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ"
The Principle of PDPA for Government Executives

สมัครเข้าร่วม

👇 ลงทะเบียนเข้าอบรม

สมัครเข้าร่วม

ค่าลงทะเบียน : 5,500 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม มีดังนี้

  • ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive)
  • ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มผู้อำนวยการกอง (Management) หรือเทียบเท่า
  • ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทั่วไปที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร

วัน เวลา และสถานที่

  • วันที่ 8-9 มิถุนายน 2566
  • เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
  • ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม

-