*หมายเหตุ จำนวนที่ได้รับการจด เป็นจำนวนที่มีสถานะได้รับจดเรียบร้อยแล้ว

อัปเดตข้อมูลล่าสุด : เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ข้อมูล : งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร