กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

Division of Technology Transfer & Intellectual Property Management

logo

"พร้อม ที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบาย มหาวิทยาลัย
เพื่อสังคมของผู้ประกอบการ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร"

ประวัติ

ตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 257(1/2562) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ให้ปรับโครงสร้างภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเปลี่ยนชื่อ “กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม” เป็น “กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี” โดยมีการแบ่งส่วน เป็น 2 งาน ดังนี้

 • 1. งานสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ ภาคเหนือตอนล่าง
 • 2. งานเผยแพร่เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่ม “การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก” ( Global and Frontier Research ) มุ่งเน้นการสร้าง และพัฒนาบุคลากรตอบโจทย์ตลาดแรงงานระดับโลก สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นทิศทางขอประเทศและมีคุณภาพระดับโลก

มหาวิทยาลัยนเรศวร มีวิสัยทัศน์ในการเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมผู้ประกอบการ (University for Entrepreneurial Society)”


 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 Knowledge Transfer for Engagement Society
 • SO7 : Innovation driven economic community
 • Goal SROI (Social Return on Investment) ภายในปี 2569

เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงปรับโครงสร้าง เป็น “กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา” ตามมติสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 297(5/2562) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 โดยแบ่งส่วนงาน ดังนี้

 • 1. งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • 2. งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรที่เชื่อมโยงและถ่ายทอดผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญากับภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศให้ยั่งยืน”

พันธกิจ

“การให้บริการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา”

สมรรถนะหลัก

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังนี้

 • 1. ด้านการผลักดันการนำองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยนเรศวรไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
 • 2. ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ในการให้คำปรึกษา ยื่นคำขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า

โครงสร้างผังองค์กร

แผนผังองค์กร

แผนผังองค์กร

ติดต่อ

 • กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 • ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 • 0-5596-8727
 • dtt@nu.ac.th
 • Division of Technology Transfer & Intellectual Property
 • @138xwkjt