NU-TRIUPAct

พระราชบัญญัติส่งเสริมประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 (Thailand Research and Innovation Utilization Promotion Act; TRIUPAct)

พ.ร.บ.ส่งเสริมประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

27 เม.ย. 66 ดาวน์โหลด ( 2 ครั้ง )


ร่างประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.....

27 เม.ย. 66


ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วย การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งไม่สมควรให้เป็นของบุคคลใด หรือองค์กรใดเป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2565

27 เม.ย. 66 ดาวน์โหลด ( 3 ครั้ง )


ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วย การกำหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาให้ทุน พ.ศ. 2565

27 เม.ย. 66 ดาวน์โหลด ( 2 ครั้ง )


ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วย การเปิดเผย ความเป็นเจ้าของ และการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565

27 เม.ย. 66 ดาวน์โหลด ( 1 ครั้ง )


ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วย การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการรายงาน พ.ศ. 2565

27 เม.ย. 66 ดาวน์โหลด ( 0 ครั้ง )


ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยและการนำรายได้ไปใช้สำหรับการวิจัยและสร้างนวัตกรรม พ.ศ. 2565

27 เม.ย. 66 ดาวน์โหลด ( 0 ครั้ง )


ร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยบุคคลภายนอก พ.ศ.....

27 เม.ย. 66


ร่างประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ....

27 เม.ย. 66


ร่างประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....

27 เม.ย. 66


ร่างประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของคนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยที่จะได้รับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.....

27 เม.ย. 66


ร่างแนวทางของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เกี่ยวกับการประกาศให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ แก่คนต่างด้าวซึ่งไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย พ.ศ.....

27 เม.ย. 66


ร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติและคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคำอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.....

27 เม.ย. 66


ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์แก่นักวิจัยที่ดำเนินการอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2565

27 เม.ย. 66 ดาวน์โหลด ( 0 ครั้ง )


ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนแก่นักวิจัยที่ดำเนินการอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2565

27 เม.ย. 66


คู่มือปฏิบัติ TRIUP ACT สำหรับนักวิจัย

27 เม.ย. 66 ดาวน์โหลด ( 0 ครั้ง )


เอกสารประกอบ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 และกฏหมายลำดับรอง : 3 เมษายน 2566

27 เม.ย. 66 ดาวน์โหลด ( 0 ครั้ง )


กฎหมายของมหาวิทยาลัยนเรศวร
การเตรียมความพร้อม “สำหรับนักวิจัย”
NU-TRIUPAct

ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2552

27 เม.ย. 66 ดาวน์โหลด ( 0 ครั้ง )


ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฉบับประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566

27 เม.ย. 66 ดาวน์โหลด ( 1 ครั้ง )


(ร่าง) ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ..... (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

27 เม.ย. 66


(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรผลประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

27 เม.ย. 66


(ร่าง) ประกาศ การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนจากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

27 เม.ย. 66