กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

Division of Technology Transfer & Intellectual Property Management

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

งานอำนวยการ