นโยบาย​​​​​​​​​​​​​การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อาจมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (“คุกกี้”) บนเว็บไซต์ของกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สามารถพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้น​

การยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการบันทึกข้อมูล และใช้ข้อมูล (เช่น ข้อมูลที่ให้แก่กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลที่เกิดจากการใช้ระบบสารสนเทศของกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลอื่น ๆ) ในการทำธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ และ/หรือ เพื่อประโยชน์อื่นใดที่ผู้รับบริการได้ให้ความยินยอมไว้แก่กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เสนอ ให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงกระบวนการหรือบริการอื่น

นอกจากนี้ กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อาจใช้ข้อมูลของผู้รับบริการเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

หมายเหตุ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เข้าถึงได้ มีดังนี้

 • ชื่อ (ชื่อต้นหรือชื่อกลางหรือทั้งหมด)
 • นามสกุล
 • เลขประจำตัวประชาชน
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • ตำแหน่ง
 • สังกัดหน่วยงาน
 • ที่อยู่
 • อีเมลมหาวิทยาลัย และ/หรือ อีเมลส่วนตัว
 • ไลน์ ID

การยินยอมให้ดำเนินการจัดเก็บ รวมรวม เก็บรักษา ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้รับบริการมีสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลในข้อมูลของผู้รับบริการ และกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้รับบริการให้แก่บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอื่นเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

 • 1. การจัดเก็บ รวมรวม เก็บรักษา ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคลากรผู้ที่ได้รับอนุญาตของกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้แก่ บุคลากรในส่วนงานระบบเครือข่ายภายในกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ หากไม่ใช่บุคลากรผู้ได้รับอนุญาตตามที่กล่าวข้างต้น แต่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จะทำหนังสือขอความยินยอมจากผู้รับบริการเป็นกรณีๆ ไป
 • 2. การจัดเก็บ รวมรวม เก็บรักษา ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถทำธุรกรรม และ/หรือ ใช้บริการที่ผู้รับบริการประสงค์ได้ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่เป็นไปเพื่อแสวงหาผลกำไรจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว
 • 3. การจัดเก็บ รวมรวม เก็บรักษา ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไป เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการสอบสวนหรือการดำเนินการทางกฎหมาย
 • 4. การจัดเก็บ รวมรวม เก็บรักษา ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลกองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

Cookie คืออะไร

“คุกกี้” เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่แสดงประวัติการเข้าชมเว็บไซต์และการดาวน์โหลด ซึ่งประโยชน์และความจำเป็นของคุกกี้ก็คือเมื่อเราเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์หนึ่งแล้ว คุกกี้จะจดจำข้อมูลหลายรูปแบบ เช่น ตำแหน่งโลเคชั่นของผู้ใช้งาน ภาษาการใช้งานหน้าเว็บ หรือข้อมูลของผู้ใช้เพื่อทำการตลาดโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย (Targeting ads) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของเราจดจำเว็บไซต์นั้นได้เมื่อกลับเข้าไปใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง การใช้ไฟล์คุกกี้ถือเป็นการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกัน ดังนั้น เจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งผู้ใช้งานเพื่อขอความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

PDPA และ คุกกี้

คุกกี้บนหน้าบราวเซอร์หรือหน้า Chrome ต่างๆ ก็คือชิ้นส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่บุคคลใช้งานสร้างขึ้นจาก server และจะบันทึกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ของผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้และสามารถสร้างโปรไฟล์ของแต่ละบุคคลเพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณา ข้อมูลนั้นก็อาจจะเป็นอย่างเช่น IP address, ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่, เครื่องมือ ID, Cookie ID เป็นต้น ถึงแม้ว่าคุกกี้อาจจะไม่ได้เป็นของคุณ คุกกี้ต่างๆสามารถตั้งค่าโดยบริการที่คุณใช้บนเว็บไซต์ของคุณ อย่างเช่น Google Analytics, Facebook Pixel, Hotjar, LinkedIn Insight Tag เป็นต้น

ประเภทของคุกกี้

 • คุกกี้จำเป็น ซึ่งจะช่วยทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
 • คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งาน เก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลสถิติการเข้าเว็บไซต์
 • คุกกี้ฟังก์ชันการทำงาน เป็นการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการใช้งาน ทำให้ครั้งต่อไม่ต้องทำซ้ำอีก
 • คุกกี้โฆษณา มักเป็นคุกกี้จากเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เผยแพร่หรือลงโฆษณา

Cookie consent คืออะไร

Cookie consent คือ การขอความยินยอมเพื่อจัดเก็บไฟล์คุกกี้และข้อมูลต่างๆ จากผู้ใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งไฟล์คุกกี้นี้ก็ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทหนึ่งที่จัดเก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลหลายรูปแบบจากการเข้าชมเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจึงต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย PDPA ด้วย

กฎหมายเรื่องคุกกี้ใน PDPA

PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับในไทย ไม่ให้เกิดการละเมินสิทธิ์ และมีผลบังคับใช้ในภาคธุรกิจในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยเจ้าของเว็บไซต์จะต้องได้รับความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลก่อนในการเก็บ ใช้ เปิดเผย และถ่ายโอนต้องได้รับความยินยอม

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร email อายุ รูปถ่าย เลขบัตประชาชน อายุ ประวัติการศึกษา เป็นต้น ข้อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลด้านสุขภาพ เป็นต้น เนื่องจาก PDPA มีความคล้ายคลึงกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรป หรือ GDPR ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์จะต้องขอความยินยอม (consent) การจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลก่อน โดยการเก็บ ใช้ เปิดเผย และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอม ยกเว้นจะมีเหตุอื่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

สำหรับการใช้คุกกี้ มีสาระสำคัญตามกฎหมายดังนี้ แจ้งให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทราบว่ามีการใช้คุกกี้ ระบุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ขอความยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ข้อความไม่กำกวม ไม่สร้างเงื่อนไขให้กับผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเลือกได้ว่าจะให้เว็บไซต์ใช้คุกกี้หรือข้อมูลประเภทใดได้บ้าง การแจ้งขอจัดเก็บคุกกี้ถือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติตาม PDPA เจ้าของข้อมูลสามารถขอยกเลิกหรือถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยให้เจ้าของเว็บไซต์มีกระบวนการรับคำร้องจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ควรเป็นวิธีที่ง่ายไม่ซับซ้อน และไม่กำหนดเงื่อนไข อาจใช้วิธีการยื่นแบบฟอร์ม ส่งคำร้องผ่านช่อง chat หรือส่งอีเมลก็ได้

คุณสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่า ดังนี้

 • Cookies settings in Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666)
 • Cookies settings in Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies)
 • Cookies settings in Safari (https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac) and iOS (https://support.apple.com/en-us/HT201265)
 • Cookies settings in Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-10)