งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ /อนุสิทธิบัตร

ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ /อนุสิทธิบัตร

การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์