ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

12 ตุลาคม 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
ชื่อผลงาน "กระบวนการปลูกผักกาดหอมโปแตสเซียมต่ำด้วยเทคนิคแบบไฮโดรโพนิกส์" ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร