ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

10 ตุลาคม 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์สมชาย กฤตพลวิวัฒน์
ชื่อผลงาน "เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงที่มีการลดอุณหภูมิผิวควบแน่นไอน้ำด้วยอากาศ" ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร