ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

05 ตุลาคม 66
ผลงานของ ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์
ชื่อผลงาน "อุปกรณ์ช่วยประคองผู้ป่วยในท่านั่ง" ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร