ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

03 ตุลาคม 66
ผลงานของ นางสาวชินานันท์ ณัฐเศรษฐชูสกุล
ชื่อผลงาน "ไม้บรรทัดวาดกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติไซน์ (sine) และโคไซน์ (cosine)" ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร