“การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564”

26 กันยายน 66


เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดอบรม “การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นวิทยากร

การอบรม ฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเน้นความสำคัญของ พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลต่อนักวิจัยและกระบวนการทำวิจัยและพัฒนาผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์มากที่สุด รวมถึงกระบวนการขอความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผู้รับทุนต้องปฏิบัติเพื่อรักษาสิทธิความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ทั้งนี้มีอาจารย์นักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 65 ราย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้นักวิจัยมีความเข้าใจพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 เพิ่มมากขึ้น