ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

14 กันยายน 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม และ นายกฤษณะ ขุมเพ็ชร
ชื่อผลงาน "อุปกรณ์สำรวจสภาพน้ำอัตโนมัติด้วยระบบรับรู้ระยะไกลบนการควบคุมของอาดุยโน่" ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร