ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

29 ธันวาคม 65
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา อู่สุวรรณทิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาชื่น โพทัพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดหทัย ทองศรี
ชื่อผลงาน “น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบมะกรูด” ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร