ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

11 กันยายน 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล, รองศาสตราจารย์ ดร.กัญชลี เจติยานนท์, รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญญุภา เปลี่ยนนางช้าง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์
ชื่อผลงาน "วัสดุปลูกส่งเสริมการเจริญเติบโตที่มีเชื้อไรโซแบคทีเรียและกรรมวิธีการผลิต" ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร