ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

07 กันยายน 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล จิตรากร
ชื่อผลงาน "กระบวนการดัดแปรสมบัติของแป้งมันสำปะหลังโดยการใช้เทคนิคฟอสโฟรีเรชั่นร่วมกับกระบวนการรีแอคทีฟเอ็กซ์ทรูชั่น" ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร