ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

04 กันยายน 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อโณทัย ตั้งสำราญจิต, รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อรสร สารพันโชติวิทยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุภาวดี พาหิระ, รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศรีพลากิจ, นางสาวพุธิตา วงนะที และ นางสาวอรวรรณ ศรีสุวรรณ
ชื่อผลงาน “ภาพนิ่งอินโฟกราฟิก เรื่อง สีที่ใช้บ่อยในทางอาหาร ยาและเครื่องสำอาง (Infographics of Dyes frequently used in food , drug and cosmetic)” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา