ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

26 ธันวาคม 65
ผลงานของ ดร.ปัญญาวัณ ลำเพาพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์
ชื่อผลงาน “อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้สูงอายุ” ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร