ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

25 กรกฎาคม 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา ศรีคงเมือง
ชื่อผลงาน “วิธีการถ่ายเสียงโน้ต (transcription) เดี่ยวซออู้ เพลงทยอยเดี่ยวทางครูหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่มดุริยะชีวิน)” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
../../uploads/images/20230864ec6c3e428fb.php