ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

20 กรกฎาคม 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา ศรีคงเมือง
ชื่อผลงาน “เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ เพลงสุรินทราหู สามชั้น” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา