ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

17 กรกฎาคม 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา ศรีคงเมือง
ชื่อผลงาน “กะหรัดรายา เถา” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา