ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

13 กรกฎาคม 66
ผลงานของ นางสาวภัทรดา มนตรี, นางสาวพัสวีเลิศ เปลี่ยนเฉย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.อิศราวรรณ ศกุนรักษ์
ชื่อผลงาน “โปรแกรมสนทนาอัตโนมัติ WaRin” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา