ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

10 กรกฎาคม 66
ผลงานของ เรืออากาศเอกเจษฎา ลาวัลย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์
ชื่อผลงาน "เซลล์เชื้อเพลงจุลินทรีย์ในระบบรากหญ้าแฝก ผสมถ่านชีวภาพผลิตกระแสไฟฟ้าบำบัดน้ำเสียครัวเรือน และดักจับคาร์บอนไดออกไซต์ในคราวเดียวกัน" ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร