ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

22 ธันวาคม 65
ผลงานของ ดร.ศลิษา วีรพันธุ์ และ ดร.นพวรรณ โม้ทอง
ชื่อผลงาน “แม่พิมพ์” ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์