ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

03 กรกฎาคม 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.นันทกา โกรานา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย สุพรม และ นางสาวณัฐวดี ติ๊บกาวิน
ชื่อผลงาน "ผลิตภัณฑ์เจลเปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบสัก" ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร