ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

29 มิถุนายน 66
ผลงานของ นางสาวชินานันท์ ณัฐเศรษฐชูสกุล, นายสุรเชษฐ์ ทองประเสริฐ, ด.ญ.กวินธร กิจธีระวุฒิวงษ์, ด.ช.สิทธิรัตน์ ฉันทะรัตน์ และ ด.ญ.พิชชานันท์ พันธุ์พฤกษ์
ชื่อผลงาน "อุปกรณ์แจ้งเตือนการเว้นระยะห่าง" ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร