ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

26 มิถุนายน 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรารัตน์ มหาศรานนท์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รอส
ชื่อผลงาน "กรรมวิธีการผลิตกระดาษจากเส้นใยธรรมชาติลามิเนตด้วยฟิล์มพอลิเมอร์ชีวภาพผสมน้ำมันจากพืชสมุนไพร" ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร