การเตรียมความพร้อม เพื่อยกระดับนักวิจัย สู่การเป็นนักวิจัยสายนวัตกรรม

27 มิถุนายน 66
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จัดเสวนาในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อม เพื่อยกระดับนักวิจัย สู่การเป็นนักวิจัยสายนวัตกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย ภาควิชาบริหาร วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการเสวนา

โดยการเสวนา ครั้งนี้เป็นการนำเสนอแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมให้นักวิจัยได้พัฒนาศักยภาพ ด้านการทำวิจัยสู่การสร้างผลงานเชิงนวัตกรรม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ แนะนำวิธีการเชื่อมโยง การเพิ่มโอกาสในการได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จากการสร้างนวัตกรรม

การจัดงานครั้งนี้มีอาจารย์นักวิจัยให้ความสนใจ เข้ารับฟังจำนวนมาก ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดงานที่อยากให้อาจารย์นักวิจัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร เกิดแรงจุงใจในการพัฒนาผลงานวิจัยของตนให้เป็นที่ต้องการของผู้งานจริง