ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

22 มิถุนายน 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช จินดารักษ์, นางสาวพรนภา เพ็ชรอำไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑูร เวียงมูล และ ดร.ชนากานต์ เพิ่มฉลาด
ชื่อผลงาน เครื่องผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชนโดยใช้ความร้อนจากเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์