ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

01 มิถุนายน 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล
ชื่อผลงาน "ระบบตรวจจับการลุกขึ้นยืนโดยใช้กล้องไคเนค" ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา