ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

29 พฤษภาคม 66
ผลงานของ นายสุรเชษฐ์ ทองประเสริฐ และ นางสาวชินานันท์ ณัฐเศรษฐชูสกุล
ชื่อผลงาน "เครื่องบอกเฟสการกระจัด ความเร็ว และความเร่งของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย" ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร