ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

25 พฤษภาคม 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คเชนทร์ แดงอุดม
ชื่อผลงาน "สเปกโทรมิเตอร์แบบดูด้วยตา" ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร