ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเวทีเสวนา “การเตรียมความพร้อม เพื่อยกระดับนักวิจัย สู่การเป็นนักวิจัยสายนวัตกรรม”

13 มิถุนายน 66
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วม เวทีเสวนา “การเตรียมความพร้อม เพื่อยกระดับนักวิจัย สู่การเป็นนักวิจัยสายนวัตกรรม”

ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566
เวลา 09:00 - 12:00 น.
ณ ห้องประชุมมหานุภาพ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลงทะเบียนเข้าอบรม
https://forms.gle/pXcn2trCAWxzRAKS8