ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

16 ธันวาคม 65
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จันมา รองศาสตราจารย์ ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ และนางสาวนิภัสรา บุรีเพีย
ชื่อผลงาน “แม่พิมพ์ชิ้นส่วนหุ่น” ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์