ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

21 เมษายน 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา, รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพร วัฒนดำรงค์
ชื่อผลงาน "แพลตฟอร์มการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตร (Agricultural Technology Knowledge Transfer Platform)" ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา