ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

11 พฤษภาคม 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า
ชื่อผลงาน “จี้” ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์