ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

08 พฤษภาคม 66
ผลงานของ ดร.นพวรรณ โม้ทอง และ ดร.ศลิษา วีรพันธุ์
ชื่อผลงาน “แบบพับกล่อง” ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์