ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

04 พฤษภาคม 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คเชนทร์ แดงอุดม และนางสาวพราวิณี บุญเรศ
ชื่อผลงาน “เลเซอร์กระจายลำแสงแบบเส้น 3 เส้นอิสระ” ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร