ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

01 พฤษภาคม 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ และ นางสาวธินิกานต์ ทองคำ
ชื่อผลงาน “กรรมวิธีผลิตอุปกรณ์ตรวจวัดฐานกระดาษสำหรับวิเคราะห์ไนเตรทในดิน” ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร