ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

24 เมษายน 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร.อ.หญิงวชิรา พันธุ์ไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตินุช วัฒนะ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
ชื่อผลงาน "ตลาดศาลปู่ดำ" การเชื่อมต่อเชิงประวัติศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี AR ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา