ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

17 เมษายน 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาชื่น โพทัพ, นางสาวกษิรา เพ็งลำ, นายคณิติน พลาพล, นางสาวกัลยาณี แก่นสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศนัย ประพันธ์
ชื่อผลงาน "การออกแบบและพัฒนา RT POSE สำหรับนิสิตรังสีเทคนิคเพื่อการจัดท่าผู้ป่วยในการถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป" ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา