ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

13 เมษายน 66
ผลงานของ นางสาวสุชีลา พุ่มอยู่
ชื่อผลงาน "ระบบสารสนเทศคู่มือทุนโครงการวิจัย งบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร" ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา