ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

10 เมษายน 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล จิตรากร
ชื่อผลงาน “กรรมวิธีการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากกากงาดำและงาม้อน” ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร