ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

06 เมษายน 66
ผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์, รองศาสตราจารย์ ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ, นางสาวไพจิตร อินปัญญา และนางสาวธัญปวีณ์ กมลหาญ
ชื่อผลงาน “วัสดุปิดแผลไฟโบรอินที่ผสมสารสกัดจากวุ้นว่านห่างจระเข้ปราศจากเชื้อด้วยโอโซน” ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์