ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

03 เมษายน 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร. พนิดา จงสุขสมสกุล
ชื่อผลงาน สื่อเพลง "พาเธอกลับบ้าน" ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา