ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

30 มีนาคม 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล จิตรากร
ชื่อผลงาน “กระบวนการคงสภาพรำข้าวด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่นแบบสกรูคู่แบบแห้ง” ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร