ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

27 มีนาคม 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล
ชื่อผลงาน “กระบวนการคงสภาพรำข้าวโดยการให้ความร้อนด้วยระบบอินฟราเรด” ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร