ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

23 มีนาคม 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต คงรส
ชื่อผลงาน “เครื่องวัดค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่นแบบพกพาที่ใช้เทคนิคการปะมวลผลภาพ” ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร